thực đơn

thực đơn tối

kinh giới | tôm hùm

húng Láng | sứa đỏ

bạc hà | cá cơm bún

phật thủ | kèo nèo

ớt | bề bề

mồng tơi | cá song

tam giác mạch | vỏ hải sản

chim trĩ | nhum biển

heo | cá thu

nhãn | sen

đậu xanh | chuối

Bao gồm đồ uống không cồn: 3,090,000 VND++

Bao gồm đố uống có cồn: 3,490,000 VND++

Bao gồm rượu vang: 3,890,000 VND++

Không bao gồm 7% phí dịch vụ và 8% VAT

thực đơn trưa

kinh giới | tôm hùm

húng Láng | sứa đỏ

bạc hà | cá cơm bún

phật thủ | kèo nèo

ớt | tôm

mồng tơi | cá song

heo | cá thu

nhãn | sen

đậu xanh | chuối

Giá

1,400,000 VND++ / người

Không bao gồm 7% phí dịch vụ và 8% VAT

thực đơn trưa

kinh giới | tôm hùm

húng Láng | sứa đỏ

bạc hà | cá cơm bún

phật thủ | kèo nèo

ớt | tôm

mồng tơi | cá song

heo | cá thu

nhãn | sen

đậu xanh | chuối

Giá

1,400,000 VND++ / người

Không bao gồm 7% phí dịch vụ và 8% VAT

thực đơn

thực đơn tối

kinh giới | tôm hùm

húng Láng | sứa đỏ

bạc hà | cá cơm bún

phật thủ | kèo nèo

ớt | bề bề

mồng tơi | cá song

tam giác mạch | vỏ hải sản

chim trĩ | nhum biển

heo | cá thu

nhãn | sen

đậu xanh | chuối

Bao gồm đồ uống không cồn: 3,090,000 VND++

Bao gồm đố uống có cồn: 3,490,000 VND++

Bao gồm rượu vang: 3,890,000 VND++

Không bao gồm 7% phí dịch vụ và 8% VAT

thực đơn trưa

kinh giới | tôm hùm

húng Láng | sứa đỏ

bạc hà | cá cơm bún

phật thủ | kèo nèo

ớt | tôm

mồng tơi | cá song

heo | cá thu

nhãn | sen

đậu xanh | chuối

Giá

1,400,000 VND++ / người

Không bao gồm 7% phí dịch vụ và 8% VAT

viVI